องค์กร : มูลนิธิหอธรรมพระบารมี
สถานที่ : มูลนิธิหอธรรมพระบารมี
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
e-mail : member@kondee.com


     มูลนิธิหอธรรมพระบารมี ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่รองรับงานด้านเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ ที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัด ผาณิตาราม ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พศ.2527 ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถทำงานได้โดยกว้างขวาง รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้

     มูลนิธิหอธรรมพระบารมี ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามเลขทะเบียนลำดับที่ 2/2555 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2555

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่
     2. เพื่อส่งเสริม จัดทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป
     3. เพื่อส่งเสริมงานศาสนาและวัฒนธรรม
     4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมดำเนินการกับองค์กรอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์
     5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

แนวทางการดำเนินงาน
     ส่งเสริมความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้สังคมในทุกระดับชั้น มีคุณธรรม จริยธรรม และใช้ชีวิตได้อย่างมีสติ สัมปชัญญะ เพื่อความสงบสุข ตามแนวทางคำสอนของพระพุทธศาสนา

รูปแบบการดำเนินงาน
     - กิจกรรมการฝึกอบรม นำการฝึกปฏิบัติธรรมมาปรับสร้างกิจกรรมทำความเข้าใจ โดยการจัดการอบรมในสถานที่ และนอกสถานที่ โดยวิทยากรที่มี ประสบการณ์ 
     - เผยแพร่ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินการเผยแพร่โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และ social network ให้เหมาะสม ตามอายุ บุคคลิก และลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
     - จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
     - สร้างกระแสความสนใจในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง อย่างทันสมัยและเป็นเหตุเป็นผล สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง